Logo UMiG Czarne
Powróć do: Gospodarka Odpadami

harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-roku-2024

     Od dnia 01 lutego 2023 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne wynosi:

 Dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH  – 30,00 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane

- 26,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli bioodpady będą zagospodarowane w przydomowym kompostowniku ( dotyczy tylko nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi);

      W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych od ilości zamieszkałych osób i ilości pojemników według zasad określonych poniżej:

1) 110 L – 15,00 zł               2) 120 L – 18,00 zł

3) 240 L – 36,00 zł              4) 1100 L – 190,00 zł

5) 7000 L – 930,00 zł          6) 8000 L – 1050,00 zł

7) Worek o pojemności 120 L – 18,00 zł

     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za każdy miesiąc, zgodnie z kwotą wyliczoną w złożonej deklaracji. Termin płatności za dany miesiąc mija 15-go następującego po nim miesiącu.
Opłatę należy przekazywać przelewem, przekazem pocztowym, poleceniem zapłaty, gotówką na indywidualny numer rachunku bankowego.

     Właściciel nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Czarne, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością, są zobligowane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub powstania na niej odpadów lub w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

1

2

3

4