Logo UMiG Czarne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarne do 2032 roku

Ocena 0/5

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Czarne, podczas spotkania każdy z Państwa będzie mógł wnieść swoje uwagi i propozycje zmiany dokumentu. Spotkania odbędą się w formie online, na aplikacji Teams:

21 maja 2024, godzina 17.00
Link:  https://teams.live.com/meet/9466343693191?p=gWJkcXec5NVawoopCb

28 maja 2024, godzina 12.00
Link:  https://teams.live.com/meet/9463761041188?p=gnN6RB6r0yuB9f6CTW

 

 

Ogłoszenie o Konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarne do 2032 roku

Działając na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późń. zm), art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 z późń. zm.) oraz Uchwały NR 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2001) Burmistrz Gminy Czarne informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032.

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Czarne, sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

Konsultacje odbędą się w dniach od 17.05.2024 r. do 20.06.2024 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zbierania uwag, opinii oraz propozycji w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 1.

Wypełnione formularze konsultacji należy składać: 

1)    w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne z dopiskiem na kopercie: ,,Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032";

2)    przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne z dopiskiem na kopercie: ,,Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032";  

3)    przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@czarne.pl w terminie określonym w ust. 1;

4)    przesłać elektronicznie poprzez system ePUAP na adres skrytki /72bak23acp/SkrytkaESP.

Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: ,,Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032".

Pozostałymi formami konsultacji będą:

1) spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w formule online (zdalnej) w dniach 21.05.2024 r., o godzinie 17.00 oraz 28.05.2024 r., o godzinie 12.00;  

2) projekt Strategii zostanie wyłożony do wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne (pokój nr 12).

 

Uwagi/opinie oraz propozycje zmian niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag/opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/ opinii jest Burmistrz Gminy Czarne.

 

Pliki do pobrania:

formularz_zgłaszania_uwag_strategia 

Projekt Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 doc.

Projekt Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032 

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności