Logo UMiG Czarne
Powróć do: Ochrona Środowiska

Edukacja Woda – Sprawozdanie Końcowe

SPRAWOZDANIE KOŃCOWEGmina Czarne, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D//II-8S/4361/2020z dnia 01.10.2020 roku i aneksu nr 1 z dnia 17.11.2020 roku, realizowała zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn „WODA BOGACTWEM GMINY CZARNE – DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU” Koszt kwalifikowany zadania wynosił 17.139,00 zł. Wysokość dotacji wyniosła 14 139,00 zł, co stanowi  82,50 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

 1.  Działania edukacyjne skierowane zostały do dzieci z Przedszkola Gminnego i Szkół Podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Czarne, a także Mieszkańców Miasta i Gminy Czarne. Głównym założeniem projektu była edukacja, która dotyczy oszczędności wody i działań z tym związanych przez opracowania i uruchomienie edukacyjno-informacyjnej podstrony internetowej (w ramach strony internetowej już funkcjonującej Gminy Czarne) z interaktywną prezentacją dot. projektu pn. „Woda bogactwem gminy Czarne – działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”. Na podstronie wymagane było :umieszczenie logo WFOŚiGW w Gdańsku i herbu Gminy Czarne

 2. Wykonanie papierowej i interaktywnej prezentacji edukacyjnej oraz przeprowadzenie 10 prelekcji po 45 minut każda prelekcja w formie aktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół z gminy Czarne i przedszkola.

 • Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem x 3 spotkania w przedziałach klasowych 1-3, 4-6, 7-8,

 • Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie x 3 w przedziałach klasowych 1-3, 4-6, 7-8,

 • Szkoła Podstawowa w Wyczechach x 3 w przedziałach klasowych 1-3, 4-6, 7-8

 • Przedszkole Gminne w Czarnem x 1

 1.  Przeprowadzenie konkursu w szkołach i przedszkolu pn.„Woda bogactwem gminy Czarne – działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”.

 2. Zakup nagród dla szkół i przedszkola (gra edukacyjna) w ramach konkursu

 3. Zakup nagród dla dzieci (bidony do picia wody, lunch box ) w ramach konkursu

 4. Zakup i Montaż tabliczek edukacyjnych(40szt) w dla wszystkich szkół, przedszkola, Urzędu Miasta i Gminy Czarne. Tabliczki zawieszone zostały w toaletach przy umywalkach

 5. Zakup i montaż baneru edukacyjnego(1 szt.) o wymiarach 200x150 na konstrukcji stalowej z logo WFOŚiGW w Gdańsku i Gminy Czarne w miejscowość Bińcze działka nr 76/1 (własność gminy).

 

Cel realizacji projektu:

W gminie Czarne występuje duże zużycie wody i zanieczyszczenie powietrza poprzez niewłaściwe zachowania mieszkańców. Występuje susza i niedobór wody, a także brak ekologicznych przyzwyczajeń i mała świadomość społeczna na temat zmian klimatycznych

Uświadomienie niewłaściwych sposobów postępowania mieszkańców i próba ich zmiany, a także propagowanie zachowań ekologicznych.

Liczba odbiorców prelekcji 900 osób.