Logo UMiG Czarne

Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica

 

„Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” to projekt, którego celem jest pomoc seniorom, osobom z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieciom i młodzieży, opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydatom oraz osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. Projekt który ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczeń usług społecznych.

 

 

 

Gmina Czarne realizuje

 

Projekt pn. „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

 

1. Cel szczegółowy Projektu

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

 

2. Typ projektu

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. 2 Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

 

3. Grupa docelowa 

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

 

4. Okres realizacji projektu

2020-12-01 - 2023-02-28

 

5. Krótki opis projektu:

Projektem objęta jest  grupa 200 osób zamieszkałych na terenie gminy Czarne i Rzeczenica.  Projekt skierowany będzie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, izolacją od otoczenia z tytułu posiadania niepełnosprawności. Projekt zakłada objęcie wsparciem rodziny z dziećmi poprzez zwiększenie ilości miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego, osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, opiekunów osób niepełnosprawnych bądź osób zależnych, seniorów poprzez min. organizowanie licznych warsztatów, spotkań, szkoleń, organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, opieki wytchnieniowej, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, wspieranie aktywności i integracji środowiska seniorów, wspieranie działań promujących wolontariat i pomoc sąsiedzką wśród osób starszych. Uczestnictwo w projekcie ma za zadanie wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, pomoże budować i utrzymywać trwałe relacje w rodzinie, projekt jest również nastawiony na pokazanie szerokiego spektrum spędzania wolnego czasu z dziećmi aby rodziny dysfunkcyjne poznały prawidłowe wzorce funkcjonowania rodziny.

 

6. Zadania projektowe

 

 1. Organizacja czasu wolnego dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem animacji środowiskowych
 2. Usługi opiekuńcze Gm. Czarne
 3. Podnoszenie kompetencji społecznych rodziców/opiekunów dzieci
 4. Poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i rodziców
 5. Zwiększenie ilości miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego
 6. Wsparcie rodzin w zakresie seniorów z terenu miasta i gminy Czarne
 7. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla seniorów Gm. Czarne
 8. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów Gm. Czarne
 9. Wsparcie specjalistyczne w zakresie zdrowia seniorów Gm. Czarne
 10. Organizacja czasu wolnego dla seniorów Gm. Czarne
 11. Wsparcie rodzin w zakresie seniorów z terenu gminy Rzeczenica.
 12. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla seniorów Gm. Rzeczenica
 13. Wsparcie specjalistyczne w zakresie zdrowia seniorów Gm. Rzeczenica
 14. Organizacja czasu wolnego dla seniorów Gm. Rzeczenica
 15. Usługi opiekuńcze Gm. Rzeczenica

 

7. Ogólna wartość projektu to:

 

4 414 453,25 zł

 

w tym:

 

Środki Uni Europejskiej 3 752 285,26 zł

Środki budżetu Państwa 441 445,33 zł

Środki samorządowej jednostki terytorialnej 220 722,66 zł

tj. Gminy Czarne 165 541,99 zł

tj. Gminy Rzeczenica 55 180,67 zł