Logo UMiG Czarne

Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo

Gmina Czarne

 

Realizuje projekt:

 

„Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa 11 Środowisko,

Działanie 11.2 gospodarka odpadami,

realizowany w ramach Umowy nr

RPPM.11.02.00-22-0007/17-00 z dnia 24 lipca 2018r.

 

  

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu, rozbudowie, modernizacji i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nadziejewie, Gmina Czarne na terenie działki 311/1 w Nadziejewie, obręb 0006 Nadziejewo, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego użycia dostarczone przez mieszkańców. Projekt obejmuje także budowę salki edukacyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, kuchnią i magazynem, oraz ścieżkę edukacyjną. Zadanie obejmowało także zakup niezbędnego do właściwego funkcjonowania PSZOK wyposażenia. Celem zadania jest zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość składowanych odpadów. Projekt przyczyni się do znaczącej poprawy edukacji w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu.

 

 

 

Burmistrz Czarnego