Logo UMiG Czarne
Powróć do: Barszcz Sosnowskiego

Sprawozdanie 2021


                                                                                                             SPRAWOZDANIE ZE ZWALCZANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Miasto i Gmina Czarne, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-8.S/4997/2021 z dnia 20.08.2021 roku, realizowało zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne- etap III Koszt kwalifikowany zadania wynosi 20.000,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 18.000,00 zł, co stanowi  80 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

Na wszystkich powierzchniach zostały przeprowadzone zabiegi wykaszanie mechaniczne 3 razy w roku ( 2,15ha ) przez okres od maja do października. Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników Barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego uległ zniszczeniu.

Projekt zakładał likwidację Barszczu Sosnowskiego w 2021 roku przez:

1) wykaszanie mechaniczne 3 razy w roku około ( 2,15 ha) w miesiącu V, VIII,X

2) wykaszanie ręczne 3 razy w roku ( 1,00 ha) w miesiącu V, VIII, X

3) mazakowanie ręczne przyrządami plecakowymi 2 razy w roku w miesiącu V, IX,

Cele realizacji projektu był:

  1. zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 2,15 ha;

  2. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;

  3. budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.

  4. planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego.

Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty, ponieważ zlikwidowano ponad 20% populacji barszczu Sosnowskiego.

 

www.wfos.gdansk.pl