Logo UMiG Czarne
Powróć do: Barszcz Sosnowskiego

Sprawozdanie 2022

2                                                                                             1 

Walczymy z barszczem Sosnowskiego !!!

Gmina Czarne na podstawie umowy dotacji nr  WFOŚ/D/II-8.S/6345/2022 z dnia 7 września 2022 roku, realizowało zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn. "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne- etap IV. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 52.000,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 50.000,00 zł, co stanowi 96 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

            Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu  powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego  uległ zniszczeniu. 

Zgodnie z harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego:

1)      wykaszanie mechaniczne (2,00 ha) 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, X – 2022 r.;

2)      mazakowanie (2,00 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach:       V, VII, VIII, IX – 2022 r.

Cele realizacji projektu był:

1.      zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 2,00 ha;

2.      zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;

3.       budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.

4.      planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego.

5.      planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku kwocie 50.000,00 zł 

www.wfos.gdansk.pl