Logo UMiG Czarne
Powróć do: Barszcz Sosnowskiego

Sprawozdanie 2023

 barszcz_sosnowskiego

                                        1                   Walczymy z barszczem Sosnowskiego !!!

 

Gmina Czarne na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-8.S/4647/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku, realizowała zadanie pn.: Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne- etap V. dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  w ramach. konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2023). "Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34.999,99 zł. Wysokość dotacji wynosi 33.000,00 zł, co stanowi 94,29 % kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

            Prace polegały na selektywnym niszczeniu osobników barszczu Sosnowskiego, poprzez spryskiwanie do szyjki korzeniowej rośliny środka chwastobójczego w formie koncentratu  powodując jej niszczenie przyrządami plecakowymi ręcznymi. Osobnik barszczu po iniekcji środka chemicznego  uległ zniszczeniu. 

Zgodnie z harmonogramem usuwania barszczu Sosnowskiego:

1)      wykaszanie mechaniczne (1,50 ha) 4 razy w roku w miesiącach: V, VII, VIII, X

2)      mazakowanie (1,50 ha) przyrządem plecakowym ręcznym 4 razy w roku w miesiącach:       V, VII, VIII, IX 

Osiągnięto następujące cele projektu:

1.      zlikwidowanie populacji Barszczu Sosnowskiego na powierzchni około 1,50 ha;

2.      zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń wynikających z obecności Barszczu Sosnowskiego i innych inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia;

3.       budowa systemu zbierania informacji o występowaniu barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne.

4.      planowany efekt ekologiczny został osiągnięty zlikwidowano ponad 20% populacji Barszczu Sosnowskiego.

5.      planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.

 

 

Do pobrania:

 efekt_rzeczowy_i_ekologiczny_str-_1 

efekt_rzeczowy_i_ekologiczny_str-_2 

 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Gdańsku kwocie 33.000,00 zł  

 

www.wfos.gdansk.pl