Logo UMiG Czarne
Powróć do: Ochrona Środowiska

Sprawozdanie

                                                                                                          

 

Czarne, 05 października 2020r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czarne informuje, iż zgodnie z zawartą w dniu 30.01.2020. Umową pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnejpn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część 2). -Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Cześć 1) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” a Gminą Czarne umową dotacji nr WFOŚ/D/II-8.S/322/2020/AZBEST-2019 na realizację zadania pod nazwą „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarne” edycja 2019/2020 zostały przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne mieszkańców Gminy Czarne o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest na stronie internetowej www.czarne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych ogólnie dostępnych na terenie miasta i gminy Czarne, jak również został utworzony punkt konsultacyjny pn. Gmina Czarne bez Azbestu w celu umożliwienia naszym mieszkańcom szczegółowych informacji na temat pozyskania dofinansowania na demontaż transport i utylizację wyrobów zawierających azbest oraz o szkodliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Burmistrz Czarnego

Piotr Zabrocki