Logo UMiG Czarne

Stowarzyszenie Inspiracja

     Stowarzyszenie Inspiracja jest partnerem nr 1 projektu pn. „Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”, którego liderem jest Gmina Czarne. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem z Otwartym Sercem  z Czarnego, Gminą Rzeczenica i Spółdzielnią Socjalną Klemens z Rzeczenicy. Działania projektu dotyczą wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, w tym przede wszystkim seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą z terenu Gminy Czarne i Rzeczenica. Projekt będzie realizowany przez 27 miesięcy w trzech latach kalendarzowych od grudnia 2020 roku do lutego 2023 roku.

Zadania Stowarzyszenia Inspiracja to:

Organizacja czasu wolnego dla rodziców i dzieci z wykorzystaniem animacji środowiskowych.
Podnoszenie kompetencji społecznych rodziców opiekunów dzieci.
Zadania te obejmują: pikniki rekreacyjne, spektakle teatralne, wyjazdy do teatru i kina, warsztaty edukacyjne i artystyczne, zajęcia terapeutyczne, półkolonie letnie i zimowe, a także warsztaty zwiększające kompetencje osób dorosłych: wizażu i stylizacji, kulinarne, ekologiczne, budżetu domowego i higieniczne.

W 2021 roku przeprowadzone zostały następujące działania.

Dzień Dziecka w Wyczechach 29.05.2021r.
3 Pikniki Rodzinne – w Sokolu 5.09.2021r., w Czarnem 19.09.2021r.    i Wyczechach 4.12.2021r.
2 Spektakle teatralne dla dzieci: 21 lipca, 13 sierpnia 2021r.
3 Wyjazdy do kina na seanse filmowe dla dzieci: 24.08. 2021r., 31.08. 20121r. i 19.11.2021r.
Cykliczne warsztaty edukacyjne, animacyjne i terapeutyczne:
- animacje i zabawy podwórkowe

- warsztaty fotograficzne

- warsztaty dramy

- warsztaty inspiracji plastycznych

    6. Półkolonie letnie w terminie od 19 do 30 lipca 2021r. ( przez 10 dni).

    7. Dla dorosłych przeprowadzono warsztaty ekologiczne w dniach 23-25.11.2021r.

      Szczegółowe koszty to zatrudnienie specjalistów, animatorów i wychowawców do prowadzenia zajęć i sprawowania opieki wychowawczej dla uczestników, ubezpieczenie uczestników, koszty przewozu osób na zajęcia, do kina, teatru, aquaparku, parku trampolin i na inne działania realizowane w ramach projektu. Ponadto zakupy materiałów i sprzętu niezbędnych 
do prowadzenia zajęć, materiały szkoleniowe i biurowe, poczęstunek i obiady dla uczestników, bilety wstępu, wynajem sal do zajęć, opłata za usługi rekreacyjne, artystyczne i techniczne, a także obsługa administracyjna i księgowa projektu.

         Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację projektu dla Stowarzyszenia Inspiracja na 27 miesięcy to kwota 823 941,00 zł z czego          
w 2021 roku wydatkowano 384 232,09 zł.