Logo UMiG Czarne
Powróć do: Dla Mieszkańca

Informacja o przyjmowaniu skarg, wniosków

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami);
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
II. Wymagane dokumenty: skarga lub wniosek złożone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą poczty elektronicznej.
III. Komórka organizacyjna realizująca sprawę:
1)nazwa komórki: sekretariat , w przypadku skarg na burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – biuro rady miejskiej
2) miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Czarnem ul. Moniuszki 12 , pokój nr 3, w przypadku skarg na burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – biuro rady miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Czarnem ul. Moniuszki 12 , pokój nr 8,
3) telefon, fax: 59 83322078 fax 59 8332353
4) e-mail: ugczarne@czarne.pl; rada@czarne.pl
5) adres skrytki na e-Puap /72bak23acp/SkrytkaESP
IV. Opłaty: nie podlega opłacie.
V. Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
VI. Tryb odwoławczy:
1) przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków nie istnieje tryb odwoławczy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym;
2) w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko;
3) wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

VII. Uwagi dodatkowe:
1) przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
a) Burmistrz: poniedziałek: 12.00 - 15.00; piątek:9.00 - 14.00 dyżur dodatkowy wtorek 15.00 - 16.00
b) Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 17:00 w każdy czwartek w godz. od 15:00 do 17:00 pok. Nr 15 Urząd Miasta i Gminy w Czarnem ul. Moniuszki 12.

c) pozostali pracownicy: w godzinach pracy Urzędu;
2) zgodnie z art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
a) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
b) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
c) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy.
3) zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.