Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 13 czerwca 2024
Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja
pochmurno
15°C

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Na podstawie przyjętego uchwałą nr 0007.37.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku zmienionej uchwałą nr 0007.49.2016 oraz Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 września 2016 roku Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne określone zostały obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie:
I. Porządku:
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek sprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, jeśli powstały w godzinach nocnych do godz. 7-rano a jeśli powstały w godzinach od 7-22 w – w ciągu dwóch godzin od momentu ich powstania.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiającymi ich zabranie przez gminę.
3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
II. Mycia i naprawy pojazdów:
1. Mycie pojazdów samochodowych (wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu) poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
III. Gromadzenia odpadów:
1.Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;
3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;
4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku;
2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku;
3) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję lub przy pergolach śmietnikowych w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu lub dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów;
4) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej;
5) przekazanie odpadów niebezpiecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie miasta pojemników, w tym:
a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronach  internetowych urzędu miasta i gminy;
b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych;
c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki,  aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), których adresy są dostępne na stronach internetowych urzędu miasta i gminy lub do specjalnego samochodu objeżdżającego poszczególne ulice i wsie według wyznaczonego harmonogramu, dostępnego na stronach internetowych urzędu miasta i gminy w siedzibie urzędu miasta i gminy oraz w lokalnych gazetach;
6) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych do PZON lub Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w workach lub innych pojemnikach i przekazanie ich na zlecenie gminy przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów lub do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach określonych przez zarządcę instalacji.
3.Wystawianie worków z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje, na jeden dzień przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.
4. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w Regulaminie, przy czym odbiór odpadów następuje na zlecenie Gminy na podstawie umowy zwartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
IV. Nieczystości ciekłych:
1. Właściciele nieruchomości nie podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące, w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.
V. Zwierząt domowych:
1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym na terenie miasta w przypadku utrzymania psa, zobowiązany jest także do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.
4. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.
5. Zwolnienie psa ze smyczy rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
6. Na terenach wyznaczonych jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został ustanowiony.
7. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane. Nie dotyczy właścicieli psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.
8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
VI. Zwierząt gospodarskich:
1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości. Nie dotyczy utrzymywania koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.
2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
Deratyzacji:
1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar Gminy Czarne na każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w okresie od 15 kwietnia do 15 maja nie rzadziej niż raz na dwa lata lub każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości zamieszkałych.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.